Regulamn

Regulamin organizacji kursów FizjoStep

§ 1

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez przesłanie mailem lub drogą pocztową, oraz wpłata zaliczki w wysokości 200 zł. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

§ 2

O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat pierwszej zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.

§ 3

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs.

§ 4

Pozostałą wpłatę za kurs należy uiścić na konto FizjoStep do 1 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.

§ 5

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym ,że:

- w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty, nie wliczając w to wpłaty zaliczki;

-w razie rezygnacji do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100 % wpłaconej sumy, nie wliczając w to wpłaty zaliczki;

§ 6

W przypadku wycofania się uczestnika przed rozpoczęciem kursu organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

§ 7

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na konto bankowe.

§ 8

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 9

W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora (np.chorobą) firma "FizjoStep" zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej na instruktora o takich samych kwalifikacjach.

§ 10

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma FizjoStep zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu - nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 11

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 12

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 13

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.Fizjostep.pl

§ 14

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu email do przesyłania przez FizjoStep informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

§ 15

Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe.

§ 16

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki metody.

§ 17

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia napoi i przekąsek podczas trwania kursu.

§ 18

Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.